جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

1- Facebookبا  24.000.000 بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

2-Twitter با  7.000.000  بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

3- LinkedInبا 3.500.000 بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

4-MySpace با  2.600.000 بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

5- Ningبا  2.000.000 بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

6- Google با  1.060.000 بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

7- Taggedبا  840.000 بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

8- Orkutبا  516.000 بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

9- Hi5با  384.000  بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

10- Myyearbookبا 249.000 بازدید کننده در هر روز به طور میانگین

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:وبسایت ها ی رسانه اجتماعی,بازدید روزانه,رسانه اجتماعی ,آمار,Facebook,Twitter ,MySpace , ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

 

 

 

 

Volcano Year Deaths Major cause of deaths
Tambora, Indonesia 1815 92,000 Starvation
Krakatau, Indonesia 1883 36,417 Tsunami
Mount Pelee, Martinique 1902 29,025 Ash flows
Ruiz, Colombia 1985 25,000 Mudflows
Unzen, Japan 1792 14,300 Volcano collapse, tsunami
Laki, Iceland 1783 9,350 Starvation
Kelut, Indonesia 1919 5,110 Mudflows
Galunggung, Indonesia 1882 4,011 Mudflows
Vesuvius, Italy 1631 3,500 Mudflows, lava flows
Vesuvius, Italy 79 3,360 Ash flows and falls
Papandayan, Indonesia 1772 2,957 Ash flows
Lamington, Papua New Guinea 1951 2,942 Ash flows
El Chichon, Mexico 1982 2,000 Ash flows
Soufriere, St. Vincent 1902 1,680 Ash flows
Oshima, Japan 1741 1,475 Tsunami
Asama, Japan 1783 1,377 Ash flows, mudflows
Taal, Philippines 1911 1,335 Ash flows
Mayon, Philippines 1814 1,200 Mudflows
Agung, Indonesia 1963 1,184 Ash flows
Cotopaxi, Ecuador 1877 1,000 Mudflows
Pinatubo, Philippines 1991 800 Disease
Komagatake, Japan 1640 700 Tsunami
Ruiz, Colombia 1845 700 Mudflows
Hibok-Hibok, Philippines 1951 500 Ash flows

فضایی بین پندار و عمل قرار داردکه با پشتکار پیموده می شود(جبران خلیل جبران)

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:آتشفشان,مرگبار,آمار,مرگبارترین,جهان, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com