جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

 - 60 درصد گرسنگان جهان را زنان تشکیل می دهند.

- 50 درصد زنان باردار در کشورهای درحال توسعه فاقد مراقبتهای مناسب برای بارداری می باشند که نتیجه آن مرگ میر  بیش از 300,000 مادر در سال است.

- از هر 6 فرزند متولد شده در کشورهای درحال توسعه یکی از کودکان دچار کمبود وزن است.

- سوتغذیه عامل اصلی مرگ بیش از یک سوم تمامی مرگهای کودکان جهان یعنی 2/6 میلیون مرگ در سال می باشد.

- یک سوم مرگ کودکان در جنوب صحرای آفریقا ناشی از گرسنگی است.

- هر 5 ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد.

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب: گرسنگی,مرگ و میر, کودکان,زنان,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

 علف کش عبارت است از مواد شیمیایی در نظر گرفته شده برای نابودکردن پوشش گیاهی (گیاهان غیر اقتصادی و مضر برای صنعت کشاورزی).  اکثریت قریب به اتفاق این علف کش های غیر انتخابی بوده و در عملکرد خود ، ممکن است باعث  پیامدهای نامطلوب زیست محیطی گسترده ای را بوجود آورند. این نتایج نه تنها شامل مرگ ارگانیسم ها بلکه شامل اثرات جهش زا  و سرطان زا یی است که بر روی حیوانات و گیاهان دارد.


علف کش استفاده گسترده ای برای کشاورزی،  گلف، گذر گاهها، مناطق مسکونی و زمینهای دیگر دارند. اولین علف کش ها، مواد شیمیایی غیر آلی بودند، هر چند علف کش های جدید توسط ترکیبات آلی تحت سلطه قرار گرفته انددر حال حاضر، کاربرد وسیعی از علف کش هایشیمیایی وجود دارد، در ایالات متحده به تنهایی 480 میلیون کیلوگرم در سال از این مواد مصرف می گردد.

استفاده از علف کش بطور گسترده در1940s آغاز شده است و مسئول انقراض گونه های متعدد، از جملهپرندگان ،دوزیستان، ماهی و بندپایان تا کنون می باشددر بسیاری از موارد، استفاده از علف کش یک عامل تشدید کننده جهت تخریب زیستگاه و به خطر افتادن گونههااست. علف کش ها دارای آثار ماندگار در محیطزیست میباشند به این معنی که، با حفظ سمیت خود  برای چند دهه  در خاک باقی می مانند؛ علاوه بر این، برخی از علف کش ها به شدت محلول هستند، به طوری که آنها ممکن است وارد سیستم های آبی شده ، که در اینحالت 
اثرات غیر انتخابی کشنده می تواند رخ دهد .علف کش ها غالبا دستخوش تغییر شیمیاییپس از آزادی در محیط زیست گردیده؛  کهدر برخی موارد، تغییر مواد شیمیایی ممکن است اثرات سمی بر گیاهان و حیوانات داشته باشنداستفاده از علف کش ها به برخی بیماری های انسانی ، مرگ و میر، تولید مثل و غدد درون ریز  مرتبط است.

گرچه علف کش ها برای موجودات زنده گیاهی خاص در نظر گرفتهشده، نتیجه نهایی استفاده از آنها تجمع در میزان بسیار زیاد درمحیط زیست (به عنوان مثال، خاک، آبزیان، سیستم های زنده واتمسفراستاین اثرات توسط پدیده زیر تقویت شدهاست(الف) حلالیت بالا دربسیاری از دسته های علف کش ها، (ب)ورود غلظت بالایی ازعلف کش ها  به زنجیره غذایی و  متمرکز شدن در چربی ها و انتقال به  گونه های بالاتردر زنجیره غذایی (ج) ثبات و ماندگاری بسیاری از علف کش ها و تغییر فرم شیمیایی به متابولیت های دیگر مضر پس از اقامت در خاکبرای آب ، گیاهان و جانوران.در آبهای سطحی جهان  آترازین و   2,4D در همه جا، حتیدر کشورهای غربی و توسعه یافته که به طور کلی معیارهای کیفیت آبدقیق رعایت می گرددوجود دارند.آترازین  برای بیشتر گونه های ماهی ها در غلظتیک در هر یک میلیارد  (درآب )سمی استبرای درک بزرگی  تجمع این مواد در اقیانوس ها، باید توجه داشته باشید که در یک ماه 650 متریک تن(metric tons )علف کش  فقط به خلیج مکزیک تخلیه می گردد. (ادامه دارد)

C Michael Hogan (Lead Author);Sidney Draggan (Topic Editor) Herbicide

 

 


 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:علف کش, آلودگی,محیط زیست,مرگ و میر,بیماری, ماندگاری علف کش ها, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com