جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

با استفاده از روش های نوین بیوتکنولوژی ،ژنوم گیاهان،ریز سازواره ها و آفات مهم مرتبط با کشاورزی در سطح ساختاری و عملکردی مورد بررسی قرار می گیرد.عمده ترین فعالیت های این بخش بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان ،سوش های مختلف عوامل بیماری زای گیاهی و حشرات ،مکان یابی و نشانمند کردن ژن های کنترل کننده تنش های زیستی و غیر زیستی ،جداسازی ،دست ورزی و همسانه سازی ژن های مفید ،ساخت پلاسمید و همچنین تهیه کیت هایی به منظور تسهیل و تسریع شناسایی عوامل بیماری زا در گیاهان می باشد.

وظایف بخش تحقیقات ژنومیکس:

 • انگشت نگاری دی ان آ،شناسایی و رده بندی ریزسازواره های مرتبط با کشاورزی با استفاده از نشانگرهای دی ان آ
 • انگشت نگاری دی ان آ،شناسایی و رده بندی حشرات مفید وزیان آور در کشاورزی با استفاده از نشانگرهای دی ان آ
 • انگشت نگاری دی ان آ،شناسایی و رده بندی گیاهان زراعی،باغی و زینتی با استفاده از نشانگرهای دی ان آ
 • انگشت نگاری دی ان آ،شناسایی و رده بندی ریزسازواره های مرتبط با کشاورزی با استفاده از نشانگرهای دی ان آ
 • همکاری با مراکز بانک ژن جهت تهیه شناسنامه نمونه های نگهداری شده در بانک ژن با استفاده از نشانگرهای دی ان آ
 • تشخیص روابط فیلوژنتیک با استفاده از نشانگرهای دی ان آ
 • تهیه نقشه های ژنتیک و اشباع مولکولی ،تلفیقی و فیزیکی گیاهان ،حشرات و ریز سازواره ها
 • مکان یابی و نشاندار کردن ژنهای کنترل کننده تنش های زیستی و غیر زیستی
 • شناسایی ژن های کنترل کننده تنش های زیستی و غیرزیستی با استفاده از پروفیل بیان ژن در سطح آر ان آ
 • شناسایی ژن های کنترل کننده تنش های زیستی و غیرزیستی با استفاده از DNA chip و ریز آرایه
 • جداسازی ژن ها و تعیین جایگاه ژنی و تعیین اجزا ژن مانند پیشبرها ،پایانه ها ،اینترونها و توالیهای کد کننده
 • دست ورزی ژنها از قبیل تغییر کلون ،تغییر پیشبر،تغییر پایانه و تعویض آنها
 • تعیین نشانگرهای دی ان آ،کاوشگرها،پیشبرها ،مواد زیستی و کلونهای مورد نیاز تحقیقات کشاورزی
 • دست ورزی ژن های ریز سازواره ها جهت بهبود خصوصیات انها
 • تهیه کتابخانه ای ژنومی DNA
 • تعیین توالی ژنوم گیاهان،حشرات و ریزسازواره ها
 • انجام آنالیز آماری مرتبط با ژنوم ریز سازواره ها ؛حشرات و گیاهان
 • آزمایش مولکولی واردات گیاهی جهت احراز وضع آلودگی آنها و گیاهان تراریخته
 • تهیه کیت جهت تسهیل و تسریع شناسایی عوامل بیماری زا در گیاهان
 • انتخاب به کمک نشانگرها در برنامه اصلاحی با همکاری سایر موسسات پزوهشی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با شرح وظایف بخش

مهمترین فعالیت های علمی در دست اجرا:

 • انگشت نگاری DNA ژنوتیپ های مهم ارقام انار،پسته،بادام،رز و زیتون و انجیر و خرما.
 • مکان یابی ژن های مقاومت و تهیه گندم مقاوم به بلایت فورزایومی سنبله با استفاده از نشانگرهای DNA
 • شناسایی و ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر PCR پیوسته با ژن های مقاومت به سپتوریوز برگی در گندم.
 •  

وبلاگ کشاورزی نوین

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:ژنومیکس,بیوتکنولوژی ,,ژنوم گیاهان,پلاسمید ,اجزا ژن ,شناسایی ژن ها,جداسازی ژن ها ,دست ورزی ژنها,نشانگرها , ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com